ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٧ دی ۱۳۸٤ : توسط :

يا حق

آموختن آسان نيست...

خستگی هر آن در کمين است

آزرده می شوی ...احساس شکست می کنی

شک می کنی که رها کنی و بگذری

می خواهی بر کناره روی و وانمود کنی که اتفاقی نيفتاده

اما نه...

تو بازنده نيستی که

يک مبارزی

پيش از آن که برنده باشيم بايد بازنده باشيم

بايد گاهی بگرييم تا بتوانيم روزی بخنديم

بايد آزرده شويم تا روزی توانمند باشيم

اگر پيوسته بکوشی و ايمان داشته باشی

در پايان پيروزی از آن تو خواهد بود