ساعت ۸:٤٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٤ : توسط :

يا حق

             بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود

             داغ تو دارد اين دلم جای دگر نمی شود

          

              ديده عقل مست تو چرخه چرخ پست تو

               گوش طرب به دست تو بی تو به سر نمی شود

 

              جان ز تو جوش می کند دل ز تو نوش می کند

               عقل خروش می کند بی تو به سر نمی شود

 

               خمر من و خمار من باغ من و بهار من

               خواب من و قرار من بی تو به سر نمی شود

 

                جاه و جلال من تويی ملکت و مال من تويی

                 آب زلال من تويی بی تو به سر نمی شود

 

                 گاه سوی وفا روی گاه سوی جفا روی

                 آن منی کجا روی؟بی تو به سر نمی شود

 

                 دل بنهند بر کنی توبه کنند بشکنی

                 اين همه خود تو می کنی بی تو به سر نمی شود

 

                 بی تو نه زندگی خوشم بی تو نه مردگی خوشم

                  سر ز غم تو چون کشم؟ بی تو به سر نمی شود

 


 
 
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ آذر ۱۳۸٤ : توسط :

يا حق

     

       بگذار هر روز

                    رويايی باشد در دست

        

         بگذار هر روز

                         عشقی باشد در دل

 

      بگذار هر روز

                         دليلی باشد برای زندگی