يا حق
من يک تازه واردم که پر از انرژی است اومدم که بمونم.و عاشق خوب موندنم