يا ستار
خبر داغی که اين روزها نقل هر محفلی است نمايشگاه کتاب است و هر کسی که حداقل ذوق را هم داشته باشد کنجکاو است که سری به اين مکان بزند و...
اما امسال با هر سال فرق داشت.اولش فکر می کردم اين نظر من است اما خيلی از دوستان هم انرا قبول کردند و اتفاق نظر بر اين بود که سال به سال دريغ از پارسال!!!!!!!!!!!
جشنواره مظبوعات هم چنگی به دل نمی زد و گويا فقط وسيله نمايش چهره ها شده تا انديشه ها!
شايد اين خرفها خيلی برای خوانندگان مهم نباشد اما يکی از دغدغه های اصلی من اين است که در ايران همه اغاز کننده های خوبی هستند؟
چرا نمايشگاه مطبوعات سال۷۹ انقدر پر شور بود و امسال بيشتر رفع تکليف به نظر می رسيد؟
در اين ديار بيشتر از انکه از چنين وقايعی تعجب کنيم بايد از درست انجام شدن کارها شگفت زده باشيم!