يا رحمان
خرمشهر شهر خون آزاد شد.
چقدر خرمشهر را ميشناسيم؟چقدر با بوی شلمچه آشناييم؟چقدر قلبهايمان برای پلاکهای سرگردان تپيده است؟چقدر شهيد را ميشناسيم؟
نه! صبر کنيد! نمی خواهم شعار بدهم!فقط می خواهم نظری به پشت سرمان بيندازيم.و به امروز !
به کجا ميرويم؟تا کی به نام مقدس شهيد جوانان را از همه چيز بيزار کردن؟
تا کی با خون سرخ برادران و پدرانمان مصالح خود را فرياد کردن؟
به کجا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/