يا حق
خدايا به من توفيق تلاش در شکست-صبر در نوميدی-رفتن بی همراه-جهاد بی سلاح-کار بی پاداش-فداکاری در سکوت-دين بی دنيا-مذهب بی عوام-عظمت بی نام-خدمت بی نان-ايمان بی ريا-خوبی بی نمود-گستاخی بی خامی-مناعت بی غرور-عشق بی هوس-تنهايی در انبوه جمعيت-دوست داشتن بی آنکه دوست بداند
روزی کن (استاد شهيد دکثر علی شريعتی)
و ای کاش لياقت داشته باشم که اينچنين چيزی را از تو بخواهم که سعادت من در آن است.