امروز هوا بارونيه و من ورودم را به فال نيک ميگرم
خدايا چنان کن سر انجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار