يا حق
من به حکم وظيفه انسانی و حرفهای ام از همه دوستانی که دل نوشته های منو می خونن دعوت می کنم سری هم به وبلاگ دوست خبرنگار بعد از اينم بزنند.ضرر نداره.به يه بار خوندن می ارزه!
جوجه خبرنگار!حالا راضی شدی؟
بابا ما مخلصیم!دربست!
راستی آدرسش توی نظراتی که برام دادن هست!اسمش هم جوجه خبرنگاره!