جوجه خبرنگار
اينم برای مينای من که روزی روزنامه نگار بزرگی ميشه.
گزارشش رو حتما بخونين