يا حق
فردا روز جهانی مبارزه با مواد مخدر است.باز هم مقاله-گزارش-مصاحبه-خبروتلاش خبرنگاران برای نگارش سوژه های جذاب و فروش بيشتر! اما اين سناريو تا کی بايد تکرار شود؟
تصاوير معتادان با رقت بار ترين حالت ممکن در گوشه خيابانها و پستوی کوچه ها و تيترهای فريبنده و اثر گذارو...
دوباره روز بعد زندگی عادی می شود.
چشمهايمان را هم که ببنديم نمی توانيم سر خودمان کلاه بگذاريم که آمار اعتياد ما شايسته نوبل است!
بر خلاف همه کسانی که معتادان را افرادی با زمينه خانوادگی نامناسب-فقر اقتصادی و فرهنگی و...ميدانند ميخواهم بگويم که مسئول غلطيدن هر جوان به دام اعتياد مسئولان محترم کشور هستند!شايد به مذاق خيلی ها خوش نيايد اما با شرايط موجود کشور ما اين عده هم که سالم ماندهاند جای شگفتی دارد!
هر چند قائدتا آنهايی که در رفاه خفه شده اند و هر از گاهی از سر بيکاری و شکم سيری سری از آخور بر می آورند که :ما در حال تلاش هستيم و آمار اعتياد در حال کاهش است و ...
خيلی نبايد نگران باشند.اصلا چه باک!بگذار همه بميرند ما که هستيم!

سر ساقی سلامت باشد!