من

   برمی خيزم!

چراغی در دست .. چراغی در دلم.

زنگار روحم را صيقل می زنم.

آينه ای برابر آ ينه ات می گذارم.

    تا با تو

          ابديتی بسازم...