يا حق امروز خيلی سرحالم.فکر ميکنم ميشه دنيا رو تکون داد.اما قبلش بهتره خودم رو يه تکونی بدم.چطوره؟