يا حق
امروز مثل هميشه کلاس با کل کل های دخترها و استاد در اعتراض به خود شيرينی بعضيها شروع شد.
گاهی فکر ميکنم ما برای چی اينجاييم؟
شما ميدونين؟