دلم گرفته از اين روزها دلم تنگ است

ميان ما و رسيدن هزار فرسنگ است