ديکتاتور بلاخره سقوط کرد!
نمی دانم بخندم يا گريه کنم؟ اين خبر مهمترين خبر امروز و ديروز کل دنيا بود.
عکسش را که ديدم دردی در چشمانش بود که دلم را به درد آورد!
و تو ای مادر!
آمده ام تا بهترين خبر را برايت بياورم! خبری که برای شنيدنش ۲۳ سال صبر کردی .۲۳ سال هر شب و هر روز دعا کردی.
پيکر غرقه به خون جوان ۱۹ ساله ات را با لباسهای خاکی به ياد بياور و شاد باش که خدا جای حق نشسته است !
تو اما آرام و بی صدا سر بر سجاده گذاشتی و گريستی!
نمی دانم بخندم يا گريه کنم؟!