با سنگ ها بگو... چه انديشه می کنند ؟

                                               حتی بدون بال ، کبوتر ، کبوتر است...