يا حق

قابل توجه همه شيفتگان اين وبلاگ:

اگه همين روزها (خدای ناکرده) خبر حلق آويز شدن يک جوان ناکام را شنيديد شک نکنيد که من بوده ام !!!!!!!!!!

از بس که اين چند روزه از دست پرشين بلاگ حرص خورده ام...

فعلا برم يه آب قندی چيزی بخورم...