روزگار غريبی است نازنين

                          عشق را در پستوی خانه نهان بايد کرد

و خدا را...