يا حق

من خواب ديده ام که کسی می آيد

کسی که مثل هيچکس نيست

و مثل آن کسی است که بايد باشد

                                     و قدش از درختان خانه معمار هم بلندتر است

و صورتش

از صورت امام زمان هم روشنتر است...

و از برادر سيد جواد هم که رفته است و رخت پاسبانی پوشيده است نمی ترسد!

و از خود سيد جواد هم که تمام اطاقهای منزل ما مال اوست نمی ترسد!

و اسمش چنانکه مادر

در اول و آخر هر نماز صدايش می کند

        يا قاضی القضات است

        يا حاجت الحاجات است

و می تواند کاری کند که لامپ (الله)

            که سبز بود:مثل صبح سحر سبز بود

 دوباره روی آسمان مسجد مفتاحيان روشن شود...

 

                   چقدر روشنی خوب است!

                                                        ( زنده ياد فروغ فرخ زاد)