يا حق

فردا (۸ مارس) روز جهانی زن است.

روز من ـ روز تو - روز افسانه نوروزی- روز کبری رحمانپور و روز همه دختران به خون نشسته کردستان و ايلام! همه دختران بی گناه خوزستان و...

فردا دنيا در مورد ما حرف خواهد زد!به خودت افتخار نمی کنی؟

چند روزی است که بازار سمينار و ميزگرد و سخنرانی در مورد ما داغ داغ است. از حقوق ما از مشکلات ما از محدوديتهای ما و از خواسته های ما حرف می زنند و چه حرفهای قشنگی!

و پس فردا همه چيز تمام می شود...مثل هميشه!

همين يکی دو روز کافی است تا از ياد ببری جای سيلی برادر را روی گونه هايت! خط کبود کمربند پدر را بر کمرت! و سياهی بختت را که بر پای چشمانت نشانده شريک زندگی ات!!

سعی کن فراموش کنی! تا بوده دنيا همين بوده! يکی حاکم و ديگری محکوم! يکی غالب و ديگری مغلوب! يکی ظالم و ديگری مظلوم!

يکی خداو ديگری بنده!

تو خوشبختی! تو مادری! بهشت زير پای توست! قدر خوشبختی ات را بدان!

آنها خير و صلاح تو را می خواهند دستی هم اگر بالا می رود نشانه محبت است و عشق!

زن ايرانی نجيب است. سر به زير و مطيع. زن ايرانی زن زندگی است. مادر فداکار. همسر عاشق. دختر مهربان...

دنيا به تو افتخار می کند خوشحال نيستی؟!

فردا روز توست...همه روزها روز توست...