يا حق

آواز خوش هزار تقديم تو باد                         سرسبزتزين بهار تقديم تو باد

گويند که لحظه ای است روئيدن عشق

                                                     آن لحظه هزار بار تقديم تو باد

  چشمها را که ببندی با يک نفس عميق ...

پنجره را باز کن بهار به اطاقت می ريزد...

با آواز خوش شکوفه های امروز با عطر بال پرنده های فردا..

                چشمهايت روشن.بهارت مبارک