يا حق

سختی ها به ما می آموزند که زندگی را بيشتر قدر بدانيم.

گاه پيش از آنکه قدر زندگی اطراف خود را بدانيم احساس ترس و تنهايی کرده ايم.

همانگونه که رشد می کنيم زندگی دگرگونه می شود و اين حقيقتی است پذيرفتنی..

آموختن بيشتر رشد بيشتر را به همراه می آورد.آزردن-ترسيدن-تنها ماندن و گريستن منزلهای راه آموختنند. درک احساساتمان زندگی را عرصه نبرد و پيروزی می کند.

گذران دوران سخت از تو همان می سازد که هستی.

يکی از مهمترين گامهايی را که بايد برداری برداشته ای.آغاز هر روز نو به تو می آموزد که شايسته آنی که لبخند بزنی!

آغاز هر روز نو تو را به اين باور می رساند که می توانی دل ديگران را شاد کنی زيرا اين تويی که خوبی و زيبايی!

زيبايی تو درون توست و اين زيبايی با حضور تو جهان را از خود لبريز می کند و ديگران می توانند آنرا احساس کنند...