پست های ارسال شده در آدر سال 1384

يا حق              بگذار هر روز                     رويايی باشد در دست                   بگذار هر روز                          عشقی باشد در دل         بگذار هر روز                          دليلی ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 23 بازدید