پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1385

                                    يا حق  جام می و خون دل هر يک به کسی دادند                                          در دايره قسمت اوضاع چنين باشد
/ 3 نظر / 25 بازدید